top of page

ทำอสังหาริมทรัพย์ ควรรู้กฎหมาย

กฎหมายอสังหาริมทรัพย์ มีความจำเป็นอย่างมากต่อการทำธุรกิจฯ ไม่ว่าจะเป็นการสรรหาที่ดินมาเพื่อพัฒนาโครงการ การซื้อมา-ขายไป...

วิธีการประเมินค่าทรัพย์สิน Property valuation

สำหรับการ “ประเมินมูลค่า” หรือ “การประเมินค่าทรัพย์สิน” ความรู้วิธีการดังกล่าว จะช่วยให้เราสามารถตัดสินใจเลือกซื้อ-ขาย...

Blog: Blog2
bottom of page